ระบบบริหารจัดการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | Home
Internal Audit Roi Et Rajabhat University  
   
 
 
| ระบบประเมินปัจจัยเสี่ยง
สำหรับหน่วยงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบ
ติดต่อสอบถาม
 
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.-
 
ออกแบบและพัฒนาระบบ

อ.ประเสริฐ สุทธิประภา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
E-Mail : prasert101[at]hotmail.com Tel. 085-0115780 http://www.9sert.com